(DOC) 6. COSTUL DE PRODUCŢIE | Emanuel Bolnavu - monsan.ro

Pierde alte modificări ale costurilor

Politicile contabile sunt principiile, bazele, convențiile, normele și practicile specifice adoptate de întreprindere la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. În absența unui standard internațional de contabilitate specific și a unei interpretări a Comitetului permanent pentru interpretări, conducerea recurge la propriul raționament profesional pentru a elabora o politică contabilă care să ofere cele pierde alte modificări ale costurilor utile informații utilizatorilor situațiilor financiare ale întreprinderii.

{{vm.title}}

În acest sens, conducerea ia în considerare: a cerințele și recomandările din standardele internaționale de contabilitate privind aspecte similare și aferente; b definițiile, criteriile de recunoaștere și evaluare pentru active, pasive, venituri și cheltuieli prevăzute în cadrul general pierde alte modificări ale costurilor IASC și c reglementările altor organisme de elaborare a unor standarde și practicile acceptate în sector, dar numai în măsura în care acestea sunt consecvente cu literele a și b din acest punct.

La întocmirea situațiilor financiare, conducerea va evalua capacitatea întreprinderii de a-și continua activitatea.

cum provoacă pierderea în greutate severă a lui amenoree hw 2 pierde burta grasime

Situațiile financiare vor fi întocmite conform principiului continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze întreprinderea sau să înceteze activitățile comerciale, fie nu are o altă alternativă realistă. În cazul în care, la efectuarea evaluării, conducerea are cunoștință de incertitudini semnificative legate de evenimente sau condiții care pot cauza îndoieli semnificative asupra capacității întreprinderii de a-și continua activitatea, incertitudinile respective vor fi menționate.

În cazul cele mai frecvente greșeli de pierdere în greutate care situațiile financiare nu sunt întocmite conform principiului continuității activității, acest lucru va fi menționat împreună cu pierde alte modificări ale costurilor de întocmire a situațiilor financiare și motivul pentru care se consideră că întreprinderea nu își va mai putea continua activitatea.

Pentru a evalua dacă ipoteza continuității activității este adecvată, conducerea ia în considerare toate informațiile disponibile pentru viitorul previzibil, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni de la data bilanțului, fără a se limita la această perioadă.

Importanța acordată depinde de fiecare caz în parte. În cazul în care întreprinderea a avut o activitate profitabilă în trecut și acces ușor la resurse financiare, se poate trage concluzia că ipoteza continuității activității este adecvată fără o analiză detaliată.

utilizarea adderall pentru pierderea în greutate pierdere în greutate în 7 săptămâni

În alte cazuri, conducerea poate fi nevoită să ia în considerare o gamă largă de factori care afectează profitabilitatea curentă și anticipată, graficele de rambursare a datoriilor și sursele potențiale de refinanțare înainte de a se convinge că ipoteza continuității activității este adecvată.

O întreprindere își întocmește situațiile financiare, cu excepția informațiilor privind fluxurile de numerar, conform contabilității de angajamente. IAS 1 Conform contabilității de angajamente, tranzacțiile și evenimentele sunt recunoscute în momentul în care au loc și nu pe măsură ce se plătește sau se încasează numerarul sau echivalentul său și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor la care se referă.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe baza unei asocieri directe între costurile suportate și obținerea unor elemente specifice de venit corelări. Cu toate acestea, aplicarea conceptului de corelare nu permite recunoașterea în bilanț a elementelor care nu sunt conforme definiției activelor sau a pasivelor.

  1. Legea nr. / – Modificarea Codului fiscal - KPMG Romania
  2. Emanuel Bolnavu 6.
  3. Article Cum ne afectează propunerile de modificări fiscal-bugetare din noul program de guvernare?
  4. Lipsa poftei de mancare si scaderea in greutate la copii
  5. Modalități rapide de a pierde grăsimea piciorului
  6. Modificarea rezervării
  7. Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective.

Modul de prezentare și clasificare a elementelor în situațiile financiare va fi menținut de la o perioadă la alta, cu excepția cazului în care: a o schimbare semnificativă în natura activității întreprinderii sau o analiză a prezentării situațiilor sale financiare demonstrează că schimbarea în cauză va conduce la o prezentare mai adecvată a evenimentelor sau tranzacțiilor sau b o schimbare a prezentării este impusă de un standard internațional de contabilitate sau de o interpretare a Comitetului permanent pierde in greutate dupa ce te poop interpretări 3.

O achiziție sau o cesiune semnificativă sau o revizuire a prezentării situațiilor financiare ar putea sugera că situațiile financiare ar trebui să fie prezentate diferit. O întreprindere își va modifica prezentarea situațiilor sale financiare doar dacă structura revizuită se menține în continuare sau dacă este evident că o prezentare alternativă aduce beneficii.

(DOC) 6. COSTUL DE PRODUCŢIE | Emanuel Bolnavu - monsan.ro

În cazul în care se fac astfel de schimbări ale modului de prezentare, întreprinderea își reclasifică informațiile comparative în conformitate cu punctul Modificarea prezentării în vederea respectării cerințelor naționale este permisă cu condiția ca prezentarea revizuită să respecte cerințele prezentului standard. Fiecare element semnificativ va fi prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative vor fi agregate cu valorile de natură sau funcție similară și nu vor fi prezentate separat.

Situațiile financiare rezultă din prelucrarea unui volum mare de tranzacții care sunt structurate prin agregare pe grupe, în funcție de natura sau funcția lor. Etapa finală a procesului de agregare și clasificare este prezentarea de date condensate și clasificate care formează posturi fie în situațiile financiare propriu-zise, fie în note.

Un element care nu este semnificativ în mod individual este agregat cu alte elemente, fie în situațiile financiare propriu-zise, fie în note.

Un element care nu este suficient de semnificativ pentru a fi prezentat separat în situațiile financiare propriu-zise poate fi, totuși, suficient de semnificativ pentru a fi prezentat separat în note. În acest context, informația este semnificativă dacă neprezentarea sa ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situațiilor financiare.

Importanța relativă depinde de mărimea și natura elementului evaluat în împrejurările particulare ale omisiunii sale. Pentru a evalua dacă un element sau un ansamblu de elemente este semnificativ, sunt evaluate împreună natura și mărimea elementului în cauză.

Pierde alte modificări ale costurilor funcție de împrejurări, natura sau mărimea elementului pot constitui factorul determinant. De exemplu, activele individuale de aceeași natură și funcție sunt agregate chiar dacă valorile individuale sunt mari.

cum se face bare de pierdere în greutate pierde in greutate somn în frig

Cu toate acestea, elementele mari care diferă ca natură sau funcție sunt prezentate separat. Conform principiului importanței relative, nu se vor respecta cerințele speciale de prezentare ale standardelor internaționale de contabilitate în cazul în care pierde alte modificări ale costurilor rezultate nu sunt semnificative. Activele și pasivele nu vor fi compensate, cu excepția cazului în care compensarea este impusă sau permisă de un alt standard internațional de contabilitate.

Elementele de venituri și cheltuieli vor fi compensate dacă și numai dacă: a un standard internațional de contabilitate impune sau permite acest lucru sau b câștigurile, pierderile și cheltuielile aferente provenind din aceeași tranzacție sau eveniment sau din tranzacții și evenimente similare nu sunt semnificative. Astfel pierde alte modificări ale costurilor valori se vor agrega în conformitate cu punctul Este important ca atât activele și pasivele, cât și veniturile și cheltuielile să fie raportate separat în cazul în care sunt semnificative.

Compensarea fie în contul de profit și pierdere, fie în bilanț reduce capacitatea utilizatorilor de a înțelege tranzacțiile întreprinse și de a evalua viitoarele fluxuri de numerar ale întreprinderii, cu excepția cazului în care compensarea reflectă fondul economic al tranzacției sau evenimentului.

Nu constituie compensare raportarea activelor după aplicarea reducerilor de valoare, de exemplu, a reducerilor pentru deprecierea stocurilor și a reducerilor pentru creanțe incerte. În cursul activităților sale curente, o întreprindere efectuează alte tranzacții care nu generează venituri, dar care sunt ocazionate de principalele activități generatoare de venituri.

Personalizare KPMG

Rezultatele unor astfel de tranzacții sunt prezentate, în cazul în care această prezentare reflectă fondul economic al tranzacției sau al evenimentului, prin compensarea veniturilor cu cheltuielile aferente generate de aceeași tranzacție.

De exemplu: a câștigurile și pierderile din cesionarea activelor imobilizate, inclusiv investițiile financiare și activele de exploatare, sunt raportate prin deducerea, din încasările din cesionare, a valorii contabile a activului și a cheltuielilor aferente vânzării; b cheltuielile care sunt rambursate în temeiul unui contract cu o terță parte de exemplu, un contract de subînchiriere sunt compensate cu rambursările aferente și c elementele extraordinare pot fi prezentate după deducerea impozitului și interesului minoritar, cu menționarea în note a valorilor pierde alte modificări ale costurilor.

În plus, câștigurile și pierderile care apar dintr-un grup de tranzacții similare sunt raportate pe o bază netă, de exemplu, câștigurile și pierderile din diferențele de curs valutar sau câștigurile și pierderile generate de instrumentele financiare deținute în vederea tranzacționării. Cu toate acestea, astfel de câștiguri și pierderi sunt raportate separat dacă mărimea, natura sau incidența lor îndeplinesc condițiile pentru prezentarea separată impuse de IAS 8, Profitul net sau pierderea netă a perioadei, erori fundamentale și modificări ale politicilor contabile.

Cu excepția cazului în care un standard internațional de contabilitate permite sau impune altfel, pentru toate informațiile numerice din situațiile financiare vor fi prezentate informații comparative referitoare la perioada precedentă. Informațiile comparative vor fi incluse în informațiile narative și descriptive în cazul în care sunt relevante pentru înțelegerea situațiilor financiare ale perioadei curente. În unele cazuri, informațiile narative furnizate în situațiile financiare pentru perioada perioadele anterioară e sunt relevante și pentru perioada curentă.

De exemplu, detaliile privind un litigiu al cărui rezultat era nesigur la data ultimului bilanț și care este încă pierde alte modificări ale costurilor sunt prezentate în perioada curentă. Astfel, utilizatorii beneficiază de informația că exista acea incertitudine la data ultimului bilanț și că au fost luate măsuri pentru rezolvarea acesteia în cursul perioadei. În cazul în care prezentarea sau clasificarea elementelor din situațiile financiare se modifică, pentru a se asigura comparabilitatea cu perioada curentă, se vor reclasifica și valorile comparative, cu excepția cazului în care acest lucru nu se poate realiza, și se va menționa natura, valoarea și motivul reclasificării.

În cazul în care reclasificarea sumelor comparative nu se poate realiza, întreprinderea va prezenta motivul pentru care nu s-a realizat reclasificarea și natura modificărilor care ar fi fost făcute dacă valorile ar fi fost reclasificate.

LIPITA DE ASFALT/ SUSPENSIE NOUA+ALTE MODIFICARI!

Pot apărea împrejurări în care reclasificarea informațiilor pentru a se asigura comparabilitatea cu perioada curentă nu se poate realiza. De exemplu, este posibil ca în perioada perioadele anterioară e datele să nu fi fost colectate într-o manieră care să permită reclasificarea, iar reconstituirea informațiilor să fie imposibilă.

procentajul de foaie de calcul în greutate dieta alcalina pdf descargar gratis

În astfel de cazuri, este prezentată natura ajustărilor care ar fi fost făcute asupra valorilor comparative. IAS 8 tratează ajustările care vor fi aduse informațiilor comparative ca urmare a unei modificări a politicilor contabile aplicabile retroactiv.

Prezentul standard impune ca anumite informații să fie prezentate în situațiile financiare, iar alte posturi să fie prezentate fie în situațiile financiare, fie în notele explicative și stabilește, ca anexă la standard, formatele recomandate pe care o întreprindere le poate utiliza, după caz, în funcție de împrejurările specifice.

IAS 7 oferă o structură de prezentare a situației fluxurilor de numerar. Prezentul standard utilizează termenul de prezentare de informații într-un sens larg, care cuprinde elementele prezentate în fiecare situație financiară propriu-zisă, precum și în notele la acestea. Prezentările impuse de alte standarde internaționale de contabilitate se fac conform cerințelor din standardele respective.

Cu excepția cazului în care prezentul standard sau un alt standard prevăd altfel, prezentările în cauză se fac fie în situația financiară pierde alte modificări ale costurilor, fie în note. Pierde alte modificări ale costurilor situațiilor financiare Situațiile financiare vor fi identificate și separate în mod clar de alte informații din același document pierde alte modificări ale costurilor.

Standardele internaționale de contabilitate se aplică numai situațiilor financiare, nu și altor informații prezentate în raportul anual sau în alt document. Prin urmare, este important ca utilizatorii să poată distinge informațiile elaborate utilizând standardele internaționale de contabilitate de alte informații care pot fi folositoare utilizatorilor, dar care nu intră sub incidența standardelor.

Fiecare componentă a situațiilor financiare va fi identificată în mod clar. De asemenea, următoarele informații vor fi evidențiate în mod special și repetate ori de câte ori este necesar pentru înțelegerea corectă a informațiilor prezentate: a denumirea întreprinderii raportoare sau alte mijloace de identificare; b dacă situațiile financiare se referă la întreprinderea individuală sau la un grup de întreprinderi; c data bilanțului sau perioada la care se referă situațiile financiare, în funcție de componenta respectivă a situațiilor financiare ; d.